Wonen

1. De meeste senioren willen oud worden in hun eigen huis of appartement.
Daar de woon- en leefbehoeften sterk wijzigen, moet meer nadruk gelegd worden op de woon- en leefaspecten.
Een grote groep ouderen woont onaangepast maar beseft dat zelf niet.
Het lokale beleid moet :

  • Mensen stimuleren om bij het (ver)bouwen al aan later te denken.
  • Steun verlenen aan senioren met advies “ aangepast wonen” door een deskundige of door bestaande hulp-organisaties via een aanspreekpunt in de gemeente.
  • Duidelijke informatie geven betreffende mogelijkheden omtrent financiële ondersteuning en/of premies in verband met aanpassingswerken, draadloze telefoon, personenalarmsystemen enz.
    Tevens is het wenselijk dat nieuwe technologiën toegepast worden zoals gezondheidsapps op de smartphone (vb voor diabetici), intelligente pillendoosje e.d.

2. Assistentiewoningen.
De grote uitdaging is de senioren die onaangepast wonen en die niet kunnen beschikken over mantelzorgers, te overtuigen tijdig te verhuizen naar woningen waar ze wel tot op hogere leeftijd kunnen wonen, zonder hun zelfstandigheid en de regie over hun leven te verliezen. Er moet rekening gehouden worden met een heel nieuwe generatie ouderen met hoge verwachtingen.

De nieuwe assistentiewoningen en seniorenresidenties dienen te beantwoorden aan alle noden van deze nieuwe generatie zowel qua ruimte, inrichting, zorgbehoevendheid en technologie (vb internet – skype – medische opvolging – bewegingsdetectie enz).

Gezien de sterke stijging van de seniorenbevolking enerzijds en de voortdurende stijging van de gemiddelde levensverwachting anderzijds, is er een noodzaak aan voldoende assistentiewoningen gespreid over de verschillende deelgemeenten zodat de bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit advies zal gerealiseerd worden door de recente investeringen in assistentiewoningen in Knokke (in de meerlaan Residentie Beau de l’Air en in de sportlaan Residentie Cypres) en in Westkapelle (Residentie De Zilvertorens).

3. Woonzorgcentra.
Ouderen moeten ook in de toekomst de garantie hebben dat ze terecht kunnen in een woonzorgcentrum wanneer thuiszorg niet meer volstaat. Zorgbehoevendheid en vereenzaming zijn 2 factoren die de beslissing om te verhuizen naar een woonzorgcentrum versnellen. Tevens stellen wij vast dat de instroom in residentiële voorzieningen meer en meer op oudere leeftijd gebeurt omdat enkel nog zwaar zorgbehoevenden opgenomen worden.

Wonen in woonzorgcentra moet menselijker worden met respect voor privacy en autonomie. Er moet voldoende personeel aanwezig zijn omdat alleen basiszorg onvoldoende is en er voldoende tijd beschikbaar moet zijn voor menselijk kontakt en zorg op maat van de bewoners.(ref pano-reportage over publieke woonzorg-centra van oktober 2017). Een goede opleiding van verplegend personeel is nodig in functie van de diverse noden (vb het stijgend aantal personen met dementie).

Woonzorgcentra zijn geen ziekenhuizen. Ze moeten meer bieden dan medische verzorging. De bewoners- en familieraden goed laten functioneren is een noodzaak. Woonzorgcentra kunnen , ter ontlasting van het personeel, ook gebruik maken van nieuwe technologiën zoals zorgrobots, slimme incontinentiepampers, slim bed, finger food enz.

4. Dementie.
Door de sterke stijging van het aantal hoogbejaarden zal het aantal personen met dementie in de toekomst aanzienlijk toenemen. Gezien het hoge percentage senioren moet Knokke-Heist een dementievriendelijke gemeente worden die voldoende initiatieven neemt om die personen met dementie uit hun isolement te halen. Op initiatief van de Seniorenadviesraad in samenwerking met het Sociaal Huis; werd, enkele jaren terug, met succes een praatcafé voor Dementie opgericht. Het programma bevat 3 aktiviteiten per jaar nl. 2 lezingen over dementie en een workshop ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Tevens moeten thuisverpleegkundigen en andere assistentie-beroepen in de thuiszorg opgeleid worden tot gespecialiseerde dementieconsulenten om vroegtijdige diagnoses te kunnen stellen en de nodige ondersteuning te geven bij thuissituaties.

Naar de toekomst toe moet aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van zorgtechnologie (vb. het volgen van dementerenden via gps of een chip). Tevens moeten personen met dementie de garantie hebben dat ze terecht kunnen in een woonzorgcentrum indien thuisverzorging onmogelijk wordt.

5. Het aantal alleenstaanden neemt sterk toe en de vraag en de bezorgdheid omtrent het ouder worden bij deze groep liggen gevoelig. Vandaar de noodzaak aan het ontwikkelen van een kwaliteitsvol woonconcept voor senioren onder de vorm van groepswonen vb. een thuis voor 10 à 20 oudere gezonde alleenstaande senioren die gemeenschappelijk leven maar elk afzonderlijk hun eigen ruimte (flat) hebben voor hun privacy. Groepswonen is bedoeld voor meestal alleenstaande gezonde senioren die in een vorm van gemeenschapsleven een meerwaarde zien voor hun oudere dag = goed voor de eenzaamheid, de veiligheid en de familiale sfeer.

6. Om de woonkwaliteit van senioren te bevorderen moeten allerlei vormen van woonsplitsing aangemoedigd en ondersteund worden zoals vb het kangoeroewonen e.d.

7. Betaalbaar wonen.
Knokke-Heist is één van de duurste gemeenten van Vlaanderen waar de jongere bevolking steeds maar afneemt en de seniorenbevolking steeds maar toeneemt. Betaalbaar wonen is dan ook een zeer ernstig probleem in Knokke-Heist. Indien men de jongeren in de gemeente wil houden zal de gemeente ernstige inspanningen moeten leveren om betaalbare woningen aan te bieden.

Dit kan op verschillende vlakken gebeuren door :

  • Nieuwe betaalbare verkavelingen.
  • Zich in te kopen in commerciële gebouwen en deze te verhuren aan betaalbare prijzen.
  • Percelen die eigendom zijn van de gemeente te gebruiken met voorrang voor jonge gezinnen die in de gemeente blijven wonen.
  • Het aanbod van sociale woningen te verhogen. Een campagne om eigenaars te overtuigen hun woning via een sociaal verhuurkantoor op de markt te brengen moet sterk ondersteund worden waardoor het aanbod sterk kan verhogen.