Inspraak, participatie, informatie

1. Door de sterke stijging van de seniorenbevolking, vindt de Seniorenadviesraad het uiterst belangrijk geïnformeerd, geraadpleegd en betrokken te worden in specifieke seniorenzaken om aldus een bijdrage te kunnen leveren aan het gemeentelijk beleidsplan.

De Seniorenadviesraad wenst actief betrokken te worden bij het opstellen en uitwerken van het seniorenbeleidsplan en stelt voor dat belangrijke onderwerpen i.v.m. senioren die op de agenda van de gemeenteraad komen; voorafgaandelijk voor advies aan de Seniorenadviesraad worden voorgelegd. Tevens wordt het gemeentebestuur gevraagd om tijdig feedback te geven op de adviezen van de Seniorenadvies-raad zoals gespecifieerd in de afsprakennota (dd 23 maart 2004).

2. De Seniorenadviesraad wenst actief te participeren aan het sociaal beleidsplan zodat senioren ,via deze weg, meer kunnen deelnemen aan het beleid. Participatie schept betrokkenheid en via participatie komt men tot een meer gedragen beleid.

3. De huidige samenwerking met het Cultuurcentrum i.v.m. de programmatie van activiteiten dient met dezelfde intensiteit verdergezet. Een variëteit van activiteiten dient gepland te
worden in functie van de behoeften van de totale seniorenbevolking.

4. Door het belang van de seniorenbevolking en de steeds complexere seniorenproblematiek, zou het opstellen en het uitvoeren van een seniorenbeleidsplan een belangrijke taak van de schepen voor senioren moeten zijn.

5. Een geïnformeerde burger is een betrokken burger. Informatie moet voor iedereen op maat aangeboden worden en moet voor iedereen bereikbaar zijn. Informeren is meer
dan brochures verspreiden. Om de senioren éénduidig en duidelijk te kunnen informeren, steunt de Seniorenadviesraad het principe om voldoende ruimte in de Stadskrant en TamTam beschikbaar te stellen die zowel door de gemeente, de Seniorenadviesraad als de andere seniorenverenigingen kan gebruikt worden.