Sociale isolatie, eenzaamheid, armoede

1. Onderhoudsplicht.
Omdat de Seniorenadviesraad de solidariteit tussen de generaties belangrijk vindt; steunt ze de wetgeving omtrent de onderhoudsplicht voor bejaarden in een woon-zorgcentrum.

2. Vrijwilligerswerk.
Actief ouder worden is een sleutelbegrip. Veel senioren verkeren in een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en vrijwilligerswerk voor deze groep geeft zin aan het leven en is goed voor hun welzijn. De bestaande vrijwilligerscentrale is de ideale structuur om senioren een keuze aan vrijwilligerswerk aan te bieden.

3. Digitale samenleving.
De digitale samenleving is vooral een probleem voor oudere senioren. De Seniorenadviesraad zal via eigen initiatieven en adviezen naar de gemeente, blijvend aandacht schenken aan
de problemen van senioren veroorzaakt door de technologische vooruitgang.

4. Sociale isolatie en eenzaamheid.
Studies hebben aangetoond dat het aantal éénzamen stijgt met de leeftijd en dat veelal alleenstaanden zich éénzaam voelen. Door de moderne communicatiemiddelen wordt de samenhorigheid minder en minder en dreigt eenzaamheid de belangrijkste ziekte van de toekomst te worden. Om de sociale isolatie en éénzaamheid tegen te gaan en de senioren de kans te geven elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en zich tevens in te zetten; kunnen buurtnetwerken van allerlei aard uitgebouwd en/of ondersteund worden. Ook hier kan de wijkagent een blijvende
belangrijke rol spelen. De Seniorenadviesraad heeft, dank zij de ondersteuning van de gemeente, drie ontmoetingscentra namelijk “De Vierbote” in Heist, “ De Sint Joris” in Knokke en “Westpunt”
in Westkapelle kunnen realiseren. Sociale isolatie en eenzaamheid dienen speciale aandacht te krijgen in het gemeentebeleid voor de toekomst.

5. Armoede.
Vlaamse 65-plussers kennen een armoedecijfer van 20 %. De Seniorenadviesraad vraagt het gemeentebestuur de nodige initiatieven te nemen om zicht te krijgen op de armoede onder de senioren zodat senioren die onder de armoedegrens leven de nodige begeleiding en ondersteuning kunnen ontvangen. Armoede is een complex probleem en mag niet beperkt worden tot een gebrek aan financiële middelen maar behelst ook slechte huisvesting, verwaarloosde gezondheid, administratieve en juridische problemen.

6. Ouderenmis(be)handeling.
Ouderenmis(be)handeling zoals materieel en financieel misbruik, psychische mishandeling, verwaarlozing, lichamelijk misbruik enz. ; zowel in een residentiële omgeving als thuis, moet kunnen kenbaar gemaakt worden. Dit kan gebeuren via het gratis nummer 1712 “Misbruik, Geweld en Kindermishandeling”.