Historiek

Wat is geschiedenis? De Franse schrijver Chateaubriand vatte dit passend samen: “de Griekse geschiedenis is een gedicht, de Romeinse een schilderij, de tegenwoordige een kroniek”. Laat ons niet poëtisch zijn en het houden aan een opsomming van feiten.

Gezien het aantal senioren in Knokke-Heist steeds maar aangroeide was er een vereniging nodig om deze belangrijke bevolkingsgroep te steunen en te verdedigen en als volwaardige gesprekspartner te kunnen optreden tegenover het gemeentebestuur.

 • In juli 1988 kwamen elf personen, afgevaardigden van praktisch alle organisaties van gepensioneerden in Knokke-Heist tezamen in een seniorenwerkgroep. Deze zou optreden als onafhankelijke groep maar voor wat de activiteiten betrof tijdelijk aansluiten bij de stedelijke Sociale Raad.
 • In oktober 1988 werd een memorandum voor een gemeentelijk ouderenbeleid door de seniorenwerkgroep aan de pers overhandigd. Eén van de punten vermeld in het memorandum was de oprichting van een stedelijke Seniorenraad als adviesraad. De ontwerpstatuten werden door het voorlopig bestuur definitief aangenomen en overgemaakt aan het gemeentebestuur met verzoek de gemeentelijke seniorenraad officieel te erkennen.
 • Tijdens de stichtingsvergadering van 19 mei 1989 werden de statuten goedgekeurd en door de stichtende leden ondertekend. Het eerste bureau werd als volgt samengesteld:
  • voorzitter: Robert Willems
  • ondervoorzitters: Ronny Dhondt, Paul Geerinckx en Roger Vervaet
  • secretaris: René Willaert
  • schatbewaarder: Marcel Charels
  • leden: Sylvain Beirens, Marie-José Hesters, Jozef Naert en Jeannine Van Nerem
 • Op 30 november 1989 neemt de gemeenteraad akte van de statuten van de gemeentelijke Seniorenraad onder uitdrukkelijk beding dat de werking van de Seniorenraad geen enkele financiële weerslag voor de gemeente mag teweeg brengen.
  Rekening houdende met deze clausule en om meer financiële armslag te verkrijgen, werd de Seniorenraad Knokke-Heist vzw opgericht wier statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 november 1990.
  Een lokaal dagblad blokletterde: “Nieuwe Seniorenraad te Knokke-Heist: de Seniorenraad heeft zich de opdracht toegemeten te zoeken naar een nieuwe sociale rol voor de ouderen binnen alle aspecten van het mens-zijn, hun intellect, hun gevoelsmatigheid, hun ervaring, creativiteit en engagement. Dit alles in een geest van eigen zelfstandigheid, integratie en emancipatie”.