Wonen

1. De meeste senioren willen oud worden in hun eigen huis of appartement. Daar de woon- en leefbehoeften sterk wijzigen, moet meer nadruk gelegd worden op de woon- en leefaspecten. Een grote groep ouderen woont onaangepast maar beseft dat zelf niet.
Het lokale beleid moet :

  • Mensen stimuleren om bij het (ver)bouwen al aan later te denken.
  • Steun verlenen aan senioren met advies “ aangepast wonen” via een deskundige of via bestaande hulp-organisaties.
  • Duidelijke informatie geven betreffende mogelijkheden omtrent financiële ondersteuning en/of premies in verband met aanpassingswerken, draadloze telefoon, personenalarmsystemen enz.

2. Serviceflats
De grote uitdaging is de senioren die onaangepast wonen en en die niet kunnen beschikken over mantelzorgers, te overtuigen tijdig te verhuizen naar woningen waar ze wel tot op hogere leeftijd kunnen wonen, zonder hun zelfstandigheid en de regie over hun leven te verliezen. Er moet rekening gehouden worden met een heel nieuwe generatie ouderen met hoge verwachtingen. De nieuwe seniorenflats, assistentiewoningen en senioren- residenties dienen te beantwoorden aan alle noden van deze nieuwe generatie zowel qua ruimte, inrichting, zorgbehoevendheid en technologie (vb internet – skype – medische opvolging – bewegingsdetectie enz). Gezien de sterke stijging van de seniorenbevolking enerzijds en de voortdurende stijging van de gemiddelde levensverwachting anderzijds; is er een noodzaak aan bijkomende serviceflats (assistentiewoningen) gespreid over de verschillende deelgemeenten zodat de bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Waar mogelijk, serviceflats in de nabijheid van een rusthuis om beroep te kunnen doen op diverse diensten wanneer men meer behoeftig wordt. Op dit vlak kan een samenwerking met de privésector een belangrijke rol spelen.
Opmerking : Volgens een studie van de Vlaamse regering (studie van denktank Itinera) is er een tekort van 119 serviceflats (vraag 2012 = 289 ; aanbod = 170).

3. Rusthuizen.
Ouderen moeten ook in de toekomst de garantie hebben dat ze terecht kunnen in een rusthuis wanneer thuiszorg niet meer volstaat. Zorgbehoevendheid en vereenzaming zijn 2 factoren die de beslissing om te verhuizen naar een rusthuis versnellen. Tevens stellen wij vast dat de instroom in residentiële voorzieningen meer en meer op oudere leeftijd gebeurt omdat enkel nog zwaar zorgbehoevenden opgenomen worden. Rusthuizen worden daardoor meer verpleeghuizen met zware pathologieën en grotere zorgvragen. Wonen in rusthuizen moet menselijker worden met respect voor privacy en autonomie. Er is een noodzaak aan vorming en begeleiding bij de overgang van de thuissituatie naar een rusthuis. Rusthuizen moeten evolueren naar woon- en zorgcentra waar zorg op maat van de bewoners wordt gegeven en ze moeten voorzien zijn van voldoende ruime één- en tweepersoonskamers. Waar mogelijk kleine gezelschapsdieren toelaten en de bewoners- en familieraden goed laten functioneren.
Opmerking : Volgens een studie van de Vlaamse Regering (studie van denktank Itinera) is er een tekort van 313 rusthuisbedden (vraag 2012 = 751 ; aanbod = 438).

4. Dementie.
Door de sterke stijging van het aantal hoogbejaarden zal het aantal demente personen in de toekomst aanzienlijk toenemen. Gezien het hoge percentage senioren moet Knokke-Heist een dementievriendelijke gemeente worden die voldoende initiatieven neemt om die dementerenden uit hun isolement te halen. Tevens moeten thuisverpleegkundigen en andere assistentie- beroepen in de thuiszorg opgeleid worden tot gespecialiseerde dementieconsulenten om vroegtijdige diagnoses te kunnen stellen en de nodige ondersteuning te geven bij thuissituaties. Naar de toekomst toe moet aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van zorgtechnologie (vb. het volgen van dementerenden via gps of een chip). Tevens moeten dementerenden de garantie hebben dat ze terecht kunnen in een woon- en zorgcentrum indien thuisverzorging onmogelijk wordt.

5. Het aantal alleenstaanden neemt sterk toe en de vraag en de bezorgdheid omtrent het ouder worden bij deze groep liggen gevoelig. Vandaar de noodzaak aan het ontwikkelen van een kwaliteitsvol woonconcept voor senioren onder de vorm van groepswonen vb. een tehuis voor 10 à 20 oudere alleenstaande senioren die gemeenschappelijk leven maar elk afzonderlijk hun eigen ruimte (flat) hebben voor hun privacy. Groepswonen is bedoeld voor meestal alleenstaande gezonde senioren die in een vorm van gemeenschapsleven een meerwaarde zien voor hun oudere dag = goed voor de eenzaamheid, de veiligheid en de familiale sfeer.

6. Om de woonkwaliteit van senioren te bevorderen moeten allerlei vormen van woonsplitsing aangemoedigd en ondersteund worden zoals de omvorming van ééngezinswoningen naar meergezinswoningen; het kangoeroewonen enz.

7. Betaalbaar wonen.
Knokke-Heist is één van de duurste gemeenten van Vlaanderen waar de gemiddelde vastgoedprijs meer dan 2x hoger ligt dan in andere kustgemeenten en waar de jongere bevolking steeds maar afneemt en de seniorenbevolking steeds maar toeneemt. Betaalbaar wonen is dan ook een zeer ernstig probleem in Knokke-Heist. Indien men de jongeren in de gemeente wil houden zal de gemeente ernstige inspanningen moeten leveren om betaalbare woningen aan te bieden.
Dit kan op verschillende vlakken gebeuren door :

  • Nieuwe betaalbare verkavelingen.
  • Zich in te kopen in commerciële gebouwen en deze te verhuren aan betaalbare prijzen.
  • Percelen die eigendom zijn van de gemeente te gebruiken met voorrang voor jonge gezinnen die in de gemeente blijven wonen.
  • Het aanbod van sociale woningen drastisch te verhogen. De wachttijd voor een sociale woning in Knokke-Heist is 1492 dagen (de hoogste in West- Vlaanderen) en het aantal kandidaat-huurders is ook zeer hoog.

Een campagne om eigenaars te overtuigen hun woning via een sociaal verhuurkantoor op de markt te brengen kan hierbij ook helpen.

Site by Verdographics